Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0647/02.05.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за одобряване на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 129,675 kWp от ГРТ /ново/ в УПИ II 89 в кв. 6 по ПУП на с. Завой, Община „Тунджа, Област Ямбол, преминаващо през улична и тротоарна мрежа – публична общинска собственост между о.т. 15 – о.т. 31 – о.т. 30 – о.т. 32 и достига до ТП – БКТП „ Завой – 4“, КЛ/ВЛ Веселиново, п/ст Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени