Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0636/28.04.2023 Г. за изработване на проект за Подробен устройствен план  –  План схема на трасе на кабелно захранване НН за фотоволтаична централа с инсталирана мощност 39.90 кWp, започващо от ново ГРТ /ново/, находящо се в УПИ I380 в кв.46, преминаващо през улична и тротоарна мрежа, публична общинска собственост, между  о.т.61 – о.т.227 – о.т.79  и достигащо  до  ТЕПО, ТП-БКТП Маломир 4 , КЛ/ВЛ Елхово, п/ст.Тенево по ПУП на с.Маломир.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени