Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0430/27.03.2023г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – План схема на трасе на кабел за външно ел. захранване на ФЕЦ, започващо от ГРТ /ново/ в УПИ IV 122 в кв.15 по ПУП на с. Ботево, преминава през тротоарна и улична мрежа, публична общинска собственост между о.т. 38 – о.т. 39 – о.т. 40 – от. 41а –  о.т. 43а – о.т. 27 и стига до табло ТЕПО до СБС1, извод „Г“ от ТП/БКТП „6-Ботево“, ВЛ/КЛ „Ботево“ от п/ст „Ямбол“, съгласно приложената скица предложение, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени