Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0394/20.03.2023г. за разрешаване изработването на Комплескен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ: Проект за изменение на Подробния устройствен план -План за регулация и застрояване за УПИ XIV74  в кв.1 по ПУП на с.Тенево и инвестиционен проект за обект: Фотоволтаична централа до 200 kW, съгласно приложената скица предложение, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени