Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0396/20.03.2023г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план -План схема на трасе на кабелно захранване НН за Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с исталирана мощност 99.75 кWp започваща от ново ГРТ, находящо в УПИ VII23 в кв.2, преминаващо през улична и тротоарна мрежа, публична общинска собственост, между о.т.39 – о.т.40 – о.т.41   и достига до ново ЕТ захранено от нов извод Г, ТНН, ТП-БКТП Дряново-1, КЛ/ВЛ Елхово, п/ст.Тенево, находящ се в свободен терен в кв.29 по ПУП на с.Дряново, съгласно приложената скица предложение, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени