Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 1039/28.02.2023 г. е одобрено задание и разрешено изработването на на проект за Подробен устройствен план -–72240.23.364/, чрез разкъсване на ВЕ 400 кV  „Сан Стефано“ до п/ст 400/110  кV, местност „Гиговата мера“  по КККР в землището на с. Тенево, обл. Ямбол.

Едното въздушно електропроводно отклонение започва от нов стълб  № 231А, който ще се изгради във вече съществуващ сервитут на ВЕ 400 кV „Сан Стефано“ в поземлен имот с идентификатор 72240.25.12, частна собственост, земеделска територия, с НТП – Нива.  В североизточната част на имота, ще се постави метален електропреносен стълб, от който, електропровода  преминава през поземлен имот с идентификатор 72240.25.318, публична общинска собственост, земеделска територия, с НТП – За  селскостопански, горски, ведомствен път, през поземлен имот с идентификатор 72240.25.10, частна собственост, земеделска територия, с НТП – Нива, за което ще се учреди 710 кв.м. сервитут, през поземлен имот с идентификатор 72240.25.11, частна държавна собственост, земеделска територия, с НТП – „Нива“, за което ще се учреди 557 кв.м. сервитут, в който ще се изгради нов стълб и от там се включва в изводни полета  № 1 и № 2, разположени в имот  с идентификатор 72240.23.320 /нов УПИ II 23.364 с проектен идентификатор 72240.23.364/, собственост на „ТЕНЕВО СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИС“ ЕАД.

Другото въздушно електропроводно отклонение започва от нов стълб № 232А, разположен в западната част на поземлен имот с идентификатор 72240.26.16 , частна собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, във вече съществуващ сервитут  на ВЕ 400 кV „Сан Стефано“, преминава през поземлен имот с идентификатор 72240.25.318, публична общинска собственост, земеделска територия, с НТП – За  селскостопански, горски, ведомствен път, преминава през нов стълб №232Б, през поземлен имот с идентификатор 72240.25.11, частна държавна собственост, земеделска територия, с НТП – „Нива“, за което ще се учреди 557 кв.м. сервитут с площ 966 кв.м. и от там се включва в изводни полета №3 и №4, разположени в имот  с идентификатор 72240.23.320 /нов УПИ II 23.364 с проектен идентификатор 72240.23.364/, собственост на „ТЕНЕВО СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИС“ ЕАД.

Предишна Заповед бели петна от ОПФ с. Крумово, с. Генерал Тошево

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени