Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0286/27.02.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I 27 ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВА БАЗА ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗ СТАНЦИЯ по ПУП, включващ в състава си поземлен имот с идентификатор 10776.14.80 и поземлен имот с идентификатор 10776.14.83 по КККР на с. Веселиново, община „Тунджа”, област Ямбол, като се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота и се определят ограничителни линии на застрояване.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени