Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0297/01.03.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 05952.457.5 в стопански двор по КККР в землището на с. Бояджик, м. „Кайряка“, като се образува УПИ II 457.5 с отреждане „За производствена и складова дейност“.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени