Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Проект за ПУП за имот с идентификатор 77030.22.71 по КККР на с. Хаджидимитрово, м. „До село“, Община Тунджа, Област Ямбол. За имота се обособява УПИ I 22.71 с предназначение „За складова дейност, търговия, услуги и обитаване“

Проектът е на разположение на заинтересованите лица в Дирекция „ТУСЕ” –  стая № 103 на І – етаж в Община „Тунджа” гр. Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени