Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД – 07-0100/23.01.2023г. за изработване проект за  изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на   кабелно захранване НН 1кV  за инсталация за производство от ВЕИ  с инсталирана мощност 99.75 кWp на УПИ VIII47,48 в кв. 3 по ПУП на с. Тенево, започващ от ГРТ  /ново/, преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 63 – о.т. 62 – о.т.412 –  о.т. 61, публична общинска собственост и достигащ до EТ,  нов извод „3“, ТНН, ТП-БКТП Тенево 7, КЛ/ВЛ Оризище, п/ст Тенево, съгласно скица предложение за ПУП – ел.схема.

Предишна Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на пет вилни сгради” в землището на с.Чарган

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени