Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0092/23.01.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1kV от ГРТ /ново/ в УПИ IV 40 за жилищно строителство и ФЕЦ в кв. 1, преминаващо през тротоари и улична мрежа – публична общинска собственост между о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 6, достигащ до ново електромерно табло на стълб № 1, изв. НН „А“ от ТНН на ТП/БКТП, БКТП – 3, КЛ/ВЛ „КАЛЧЕВО“, п/ст „КАБИЛЕ“, находящ се в улична мрежа – публична общинска собственост между о.т. 5 – о.т. 6 по ПУП на с. Стара река, община „Тунджа“, област Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени