Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД – 07-0093/23.01.2023г. за изработване проект за  изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на външно кабелно захранване до 1кV за присъединяване на УПИ ХХV57 в кв. 7 по ПУП на с.Коневец, започващо от ГРТ /ново/ в УПИ ХХV57, преминаващо през улична и тротоарна мрежа между о.т. 25 –  о.т. 26 – о.т. 27, публична общинска собственост и достигащ до стълб № 5А по ПУП на с.Коневец, съгласно скица предложение за ПУП – ел.схема.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени