Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0078/20.01.2023г. за разрешаване изработването  на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: УПИ VI 5 и УПИ VII 5 в кв.2 по ПУП на с. Меден кладенец, област Ямбол.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

  1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като се промени предназначение на УПИ VI 5 и УПИ VII 5 в кв.2 по ПУП на с. Меден кладенец „за складова база за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника“ и се определят линии на застрояване, изработен в съответствие с приложените задание и скица предложение.
  2. Инвестиционен проект за обект – „Склад за временно съхранение на селскостопанска продукция“ в урегулирания поземлен имот.
Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени