Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0083/20.01.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ в следния обхват: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот VI 240 в кв. 3 по ПУП на с. Чарган, като се смени отреждането в за производствена дейност и фотоволтаична централа, като се приведат регулационните линии към съществуващите на място имотни граници между ПИ 240 и ПИ 239, се определят ограничителни линии на застрояване и инвестиционен проект „Фотоволтаична инсталация с мощност до 1 МW”.

   Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

  1. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот VI 240 в кв. 3 по ПУП на с. Чарган, като се смени отреждането в за производствена дейност и фотоволтаична централа, като се приведат регулационните линии към съществуващите на място имотни граници между ПИ 240 и ПИ 239, се определят ограничителни линии на застрояване, изработен в съответствие с приложеното задание.
  2. Инвестиционен проект „Фотоволтаична инсталация с мощност до 1 МW” в урегулиран поземлен имот VI 240 в кв. 3 по ПУП на с. Чарган.
Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени