Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0065/18.01.2023г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот IV 122 и урегулиран поземлен имот ХI 128 в кв.15 по ПУП на с. Ботево, като  се приведат регулационните линии на УПИ IV 122  към съществуващите на място граници на ПИ №122 и ПИ120 в кв.15 по ПУП на с. Ботево.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени