Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0061/18.01.2023г. за разрешаване изработването  на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: УПИ III 494 в кв.36 по ПУП на с. Победа, област Ямбол.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

  1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ III 494 в кв.36 по ПУП на с. Победа, като се промени предназначението „за жилищно застрояване и ФЕЦ“ с линии на застрояване, изработен в съответствие с приложената скица предложение.
  2. Инвестиционен проект за обект – „Фотоволтаична централа до 45 kW“ в УПИ III 494 в кв.36 по ПУП на с. Победа, област Ямбол.
Предишна Започна предоставянето на грижи в дома по нов социален проект на Община „Тунджа“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени