Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0053/16.01.2023г. за разрешаване изработването  на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:

  1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I 248 в кв.36 по ПУП на с. Завой, като се промени предназначението „за производствени и складови дейности и енергопроизводство“ и се приведат регулационните му линии към съществуващите на място граници на ПИ №248 и ПИ №251 и се определят линии на застрояване, изработен в съответствие с приложената скица предложение.
  2. Инвестиционен проект за обект – „Фотоволтаична електрическа централа“ в УПИ I 248 в кв.36 по ПУП на с. Завой, област Ямбол.
Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени