Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на ел. кабел НН 1 kV за захранване на ФЕЦ в УПИ III 873 в кв.87 по ПУП на с. Маломир. Трасето на кабела започва от ТНН на ТП/БКТП Маломир 3, КЛ/ВЛ Елхово п/ст Тенево в ПИ с идентификатор 46783.68.505 – частна собственост, обществени организации, с НТП за складова база, преминава през поземлен имот с идентификатор 46783.68.531 –  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, стопанисвани от общината, с НТП пасище по КККР в землището на с. Маломир и стига до регулацията на селото. Дължината на трасето  на ел. кабела е 35.00 м.

Проекта се намира в община „Тунджа“ стая № 103 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени