Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I145, урегулиран поземлен имот VII146, урегулиран поземлен имот VIII146, урегулиран поземлен имот IХ148 и урегулиран поземлен имот Х147 в кв. 6 по ПУП на с. Болярско, община „Тунджа”, област Ямбол, като:

– урегулиран поземлен имот VII146 и урегулиран поземлен имот VIII146 се обединят в един урегулиран поземлен имот, се смени отреждането на за жилищно застрояване и фотоволтаична централа и се определят ограничителни линии на застрояване на новообразувания урегулиран поземлен имот

– се приведат регулационните линии към съществуващите на място имотни граници между ПИ 145, ПИ 146, ПИ 147 и ПИ 148.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ” –  стая № 103 на І – етаж в Община „Тунджа” гр. Ямбол.

Предишна Заповеди ОД Земеделие – Ямбол

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени