Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0026/05.01.2023г. за разрешаване изработването  на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 35028.36.13 в Стопански двор по КККР в землището на с. Кабиле.

Разрешавам на „Катранджиев 73“ ЕООД, ЕИК 203078006, да възложи изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 35028.36.13 в Стопански двор по КККР в землището на с. Кабиле, като се обособи урегулиран поземлен имот  – за  събиране, третиране и съхраняване на неопасни отпадъци, производствено – складови дейности, търговия и услуги, съгласно приложена скица предложение и техническо задание за изработване на ПУП – ПРЗ.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени