Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1920/21.12.2022г. за разрешаване изработването  на проект за Подробен устройствен план

– План за улична регулация, като се премахне улица между о.т.41 – о.т.42 – о.т.43 и се проектира нова улица между о.т.43 – о.т.42а – о.т.42б – о.т.42в, в общински терен – отреден за санитарно охранителна зона за водоснабдяване, в кв.11 по ПУП на с. Голям Манастир, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП – ПУР, неразделна част от заповедта.

– План за регулация на УПИ I18, УПИ II19, УПИ III11 и УПИ IV10, в кв.11 по ПУП на с. Голям Манастир, като се приведат регулационните линии на УПИ I18, УПИ II19, УПИ III11 и УПИ IV10 в кв.11 към съществуващите на място граници на ПИ №18, ПИ №19, ПИ №11 и ПИ №10 в кв.11 по ПУП на с. Голям Манастир, община „Тунджа”, област Ямбол, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП – ПР, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени