Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на урегулиран поземлен имот I30.583 ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ по ПУП, с идентификатор 48101.30.586 по КККР, находящ се в землището на с. Миладиновци, община „Тунджа“, област Ямбол.

Трасето на подземния ел. кабел ниско напрежение, започва от ТНН на трафопост „Миладиновци 1“, извод СрН „Инзово“, подстанция „Тенево“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 48101.144.370, публична общинска собственост с НТП за местен път, преминава през имота и достига до границите на урегулиран поземлен имот I30.583 ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ по ПУП, с идентификатор 48101.30.586 по КККР, находящ се в землището на с. Миладиновци, община „Тунджа“, област Ямбол. Дължината на трасето е 57.9 м.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени