Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е  издадено Решение №983/21.12.2022г. на общински съвет „Тунджа” гр. Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за Подробен  устройствен план – Парцеларен план за трасе на нова  кабелна линия СрН от нов ЖР стълб №2А/отклонение за ТП-1, извод СН „Дражево“ подстанция „Ямбол“ до нов БКТП в ПИ 77030.19.80 по КККР в землището на с. Хаджидимитрово. Трасето на кабела започва от границата на  ПИ 77030.19.80/ обекта на ФтЕЦ/, преминава на юг през ПИ с идентификатор 77030.19.8 – общинска публична собственост, с НТП за друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, пресича ПИ с идентификатор 77030.19. 625 – общинска публична собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път и поземлен имот с идентификатор 77030.19.252 – общинска частна собственост, с НТП Отводнителен канал, чупи на запад през поземлен имот с идентификатор 77030.29.686 – общинска публична собственост, с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, преминава на югоизток през поземлен имот с идентификатор 77030.29.679 – общинска публична собственост, с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път и стига до нов ЖР стълб №2А/отклонение за ТП-1, извод СН „Дражево“ подстанция „Ямбол“. Дължината на трасето  на ел. кабела е 598.00 м.

Предишна Наградиха победителите в първия конкурс за Коледна украса в Община „Тунджа“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени