Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0031/06.01.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като УПИ XIII526, УПИ XIV46 и УПИ XV525 се обединят в един урегулиран поземлен имот, се смени отреждането, се определят ограничителни линии на застрояване и се приведат регулационните линии към съществуващите на място имотни граници между ПИ 46, ПИ 40 и ПИ 42 по ПУП на с. Ботево, община „Тунджа“, област Ямбол, съгласно скица – предложение, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени