Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0001/03.01.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1kV от ГРТ /ново/ в УПИ VI 366 в кв. 42, преминаващо през тротоари и улична мрежа – публична общинска собственост между о.т. 149 – о.т. 151 – о.т. 150 – о.т. 105 – о.т. 106, достигащ до до табло ниско напрежение на ТП/БКТП „2 – Голям Манастир“, КЛ/ВЛ „Чукарово“, п/ст „Тополовград“ в терен за ТКЗС по ПУП на с. Голям Манастир, община „Тунджа“, област Ямбол, съгласно скица – предложение, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени