Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване, като част от вътрешните регулационни линии на УПИ XI167 и УПИ XII167 в кв. 31 по ПУП на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа”, област Ямбол бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 168 и № 171 и се  обединят в един урегулиран поземлен имот XI167 с отреждане за жилищно строителство, фотоволтаична централа за собствени нужди и продажба и се определят ограничителни линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ” –  стая № 103 на І – етаж в Община „Тунджа” гр. Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени