Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1905/20.12.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване, относно УПИ V 24.915 за фотоволтаична централа по ПУП (съответстващ на поземлен имот с идентификатор 77030.24.915), УПИ VI 24.916 за фотоволтаична централа по ПУП (съответстващ на поземлен имот с идентификатор 77030.24.916), УПИ VII 24.124 за складова дейност и площадка за съхранение на селскостопанска техника и инвентар по ПУП (съответстващ на поземлен имот с идентификатор 77030.24.124), УПИ VIII 24.125 за фотоволтаична централа по ПУП (съответстващ на поземлен имот с идентификатор 77030.24.125) и поземлен имот с идентификатор 77030.24.917 по КККР, находящи се в землището на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа”, област Ямбол, като се обединят в един урегулиран поземлен имот с отреждане за фотоволтаична централа и се определят ограничителни линии на застрояване, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени