Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за трасе на подземен ел. провод СрН 20 kV за „АТМ – България“ от ПИ 80217.21.484 по КККР, землище с. Чарган до ПИ 87374.522.208 – Подстанция Ямбол по КККР, землище Ямбол. Трасето започва от поземлен имот с идентификатор 80217.21.484 – частна собственост с НТП нива, преминава през поземлени имоти с идентификатори 80217.20.79 и 80217.20.80 – публична държавна собственост с НТП за път от републиканската пътна мрежа, 80217.20.354, 80217.20.355, 80217.21.164 и 80217.21.374 – публична общинска собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, 80217.21.176 – частна общинска собственост с НТП напоителен канал по КККР, находящи се в землището на с. Чарган, преминава през поземлени имоти с идентификатори 48787.13.214, 48787.13.215 и 4878.13.218 – публична общинска собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, 48787.13.216 и 48787.16.212 – публична държавна собственост с НТП за път от републиканската пътна мрежа, 48787.13.249 – частна общинска собственост с НТП напоителен канал по КККР, находящи се в землището на с. Могила, община „Тунджа“, област Ямбол и достига до землище гр. Ямбол. Дължината на трасето на територията на община „Тунджа“ е 3391 м.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени