Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ XIV232,  УПИ XV232,  УПИ XVI232 и УПИ XVII232 в кв. 24 по ПУП на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа”, област Ямбол, като се обединят в един урегулиран поземлен имот, се промени отреждането на за производствена, складова, търговска дейност, обитаване и фотоволтаична централа и се определят ограничителни линии на застрояване на новообразувания урегулиран поземлен имот.

 Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ” –  стая № 103 на І – етаж в Община „Тунджа” гр. Ямбол.

Предишна Нов образователен портал дава възможност за различно обучение за климатичните промени

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени