Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № ДС – 04 – 00007 – 08.11.2022 г., за одобряване на техническо задание и разрешаване изработване проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Трасе на подземен ел. провод СрН 20Кv „АТМ-България“ от ПИ 80217.21.484 по КККР на с. Чарган до ПИ 87374.522.208 – Подстанция Ямбол по КККР Ямбол“ в землищата на гр. Ямбол, с.Чарган и с. Могила, община „Тунджа“, област Ямбол“.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени