Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-1631/03.11.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП  – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 36200.151.19 в Стопански двор по КККР в землището на с. Каравелово, като се обособи урегулиран поземлен имот I 151.19  с отреждане – за  складова база, съгласно приложена скица предложение и техническо задание за изработване на ПУП – ПРЗ.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени