Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-1632/03.11.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I32.476 за техническо обслужване на автомобили  по ПУП на с.Кукорево, представляващ поземлен имот 40484.32.476 по КККР в землище с.Кукорево, с цел разделяне на два УПИ за жилищно застрояване и за пункт за техническо обслужване на автомобили и определянето им на застроителни линии, съгласно приложената скица-предложение за изменение на ПУП и представеното техническо задание.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени