Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1654/07.11.2022г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като вътрешните регулационни линии на УПИ IV 264 в кв. 38 по ПУП на с. Завой, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 263 и № 266 и се определят ограничителни линии на застрояване.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени