Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1609/01.11.2022г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като част от вътрешните регулационни линии на УПИ ХI 167 и УПИ ХII 167 в кв. 31 по ПУП на с. Хаджидимитрово, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 168 и № 171 и се обединят в един УПИ ХI 167 за жилищно строителство, фотоволтаичн централа за собствени нужди и продажба и се определят ограничителни линии на застрояване.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени