Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1630/02.11.2022г. за разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: УПИ VII 355 и УПИ VIII 355 в кв.25 по ПУП на с. Генерал Инзово, област Ямбол.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

  1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като УПИ VII 355 и УПИ VIII 355 в кв.25 по ПУП на с. Генерал Инзово се обединят в един УПИ VII 355, с промяна на отреждането му „за жилищно строителство и фотоволтаична инсталация“ и се определят линии на застрояване, изработен в съответствие с приложената скица предложение.
  2. Инвестиционен проект за обект – „Фотоволтаична инсталация до 200 kW“ в новообразувания УПИ VII 355 в кв.25 по ПУП на с. Генерал Инзово, област Ямбол, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, неразделна част от заповедта.
Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени