Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на   кабелно захранване  НН 1кV на УПИ III865  в кв. 83 по ПП на с.Маломир, област Ямбол, започващ от ГРТ /ново/ преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 197 – о.т. 198 – о.т.201 – свободен терен – о.т.203 – о.т. 207, публична общинска собственост и достигащ до ТЕПО нов извод „Г“, табло ниско напрежение ТП „Маломир 1“, ВЛ „ЕЛХОВО“, п-я„ТЕНЕВО“.,находящ се в УПИ I за спортен комплекс в кв.92 по ПУП нас.Маломир, съгласно скица предложение за ПУП – ел.схема.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени