Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1524/17.10.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VI 370 в кв. 37 по ПУП на с. Безмер, община „Тунджа”, област Ямбол, като се смени отреждането на „За жилищно застрояване и ФЕЦ“ и се определят ограничителни линии на застрояване, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени