Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1410/28.09.2022г. за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV, започващ от ГРТ/ново/ в УПИ IX  45, в кв.4 по ПУП на с. Меден кладенец, преминаващ през тротоарна и улична мрежа, публична общинска собственост между о.т. 6 – о.т.7 – о.т.9 – о.т.10 до ТП  в УПИ VII в кв.5 по ПУП на с. Меден кладенец, съгласно скица – предложение, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени