Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1411/28.09.2022г. за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ Х 172 в кв. 31, по ПУП на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа”, област Ямбол, от който да се образува УПИ Х 172 за жилищно строителство, търговска, складова и производствена дейност, фотоволтаична ел. централа и се определят ограничителни линии на застрояване,  съгласно скица – предложение, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени