Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на ел. провод за присъединяване на ФтЕЦ Коневец – Иванов за УПИ XIII 63  в кв. 7а по ПУП на с. Коневец, област Ямбол. Трасето започва от съществуващ трафопост – ТП/БКТП КОНЕВЕЦ 2, КЛ/ВЛ ЕЛХОВО, п/ст Тенево, монтиран в поземлен имот с идентификатор 38279.30.28, частна собственост, вид територия – земеделска с НТП – нива по КККР в землището на с. Коневец, преминава през същия поземлен имот и достига до регулацията на селото.

Проекта се намира в Община „Тунджа” гр. Ямбол и може да се прегледа от заинтересованите.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени