Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена    съобщава, е  издадена Заповед № РД-07-1361/21.09.2022г. за изработване на подробен устройствен план – План за регулация на  УПИ Х255  в кв.1, като се приведат  регулационните му линии в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот № 254 в кв.1 по ПУП на с.Окоп.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени