Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1343/21.09.2022г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за изменение на уличната регулация между о.т.4, о.т.5, о.т.18, о.т.17, о.т.31, о.т.30 и о.т.29 между кв. 1, кв. 2, кв. 8 и кв. 7 по ПУП на с. Дражево, община „Тунджа”, област Ямбол, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП – ПР, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени