Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1341/20.09.2022г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VII 9.126 за производствена и складова дейност, търговия, услуги и обитаване, представляващ поземлен имот с идентификатор 35028.9.126 по КККР в землището на с. Кабиле, като се промени отреждането на урегулирания поземлен имот „За производствена и складова дейност, търговия, услуги и обитаване, за фотоволтаична централа за собствени нужди и продажба“, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП – ПР, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени