Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1318/19.09.2022г. за разрешаване изработването Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ:

1.Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като се промени отреждането на ХIV 339 в кв.53 по ПУП на с. Генерал Тошево „за жилищно строителство и фотоволтаична централа“ и се определят линии на застрояване, изработен в съответствие с приложената скица предложение.

2.Инвестиционен проект за обект – „Фотоволтаична централа до 100 kW“ в ХIV 339 в кв.53 по ПУП на с. Генерал Тошево, област Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени