Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1339/20.09.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот Х155, урегулиран поземлен имот ХІ155, урегулиран поземлен имот ІХ161 и урегулиран поземлен имот VIIІ160 в кв. 24 по ПУП на с. Могила, община „Тунджа”, област Ямбол, като:

           – урегулиран поземлен имот Х155 и урегулиран поземлен имот ХІ155 се обединят в един урегулиран поземлен имот,

            – се приведат регулационните линии към съществуващите на място имотни граници между ПИ 155, ПИ 160 и ПИ 161, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП – ПР, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени