Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-1021/27.07.2022г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват: Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ V 162 в кв. 28 по ПУП на с. Златари, община „Тунджа”, област Ямбол и инвестиционен проект за „Фотоволтаична електроцентрала”.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени