Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план –  – парцеларен план за трасе на оптичен кабел. Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 40018.32.9 и 40018.46.2, публична общинска собственост с НТП пасище, 40018.46.38, публична общинска собственост  с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път и 40018.46.39, публична общинска собственост с НТП за местен път по КККР, находящи се в землището на с. Крумово, през поземлени имоти с идентификатори 48101.30.581 и 48101.32.184, публична общинска собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, 48101.34.87, публична общинска собственост с НТП за местен път и 48101.32.583, частна общинска собственост с НТП гори и храсти в земеделска земя по КККР, находящи се в землище с. Миладиновци, през поземлени имоти с идентификатори 14725.26.91, 14725.26.88, 14725.31.88, публична общинска собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, 14725.66.3, 14725.66.58, публична общинска собственост с НТП за местен път и 14725.66.17, публична общинска собственост с НТП пасище по КККР, находящи се в землище с. Генерал Тошево. Дължината на трасето е 10004.10 м., от които 2315.30 м. са в землището на с. Крумово, 4387.00 м. са в землището на с. Миладиновци и 3301.80 м. са в землището на с. Генерал Тошево, община „Тунджа”, област Ямбол.

Проектът се намира в стая №103 в община „Тунджа“ гр. Ямбол и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени