Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план:

– План за регулация и застрояване на УПИ I общ,  и УПИ II общ., в кв.1 по ПУП на с. Меден кладенец като се обединят  в един УПИ с отреждане „за винарна изба с хотелска част и ресторант“ и се определят линии на застрояване, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, неразделна част от заповедта.

– План за регулация и застрояване на УПИ III 2 и УПИ IV 2, в кв.1 по ПУП на с. Меден кладенец, като се обединят в един УПИ и се определят линии на застрояване, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в стая №103 в община „Тунджа“ гр. Ямбол и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени