Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена    съобщава, е  издадена Заповед № РД-07-0950/19.07.2022г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от  ЗУТ за поземлен имот  с идентификатор 72240.258.289 по КККР в землището  на с.Тенево, област Ямбол.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

  1. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, изработен в съответствие с приложената скица предложение – „За производство на електроенергия от възобновяеми източници“.
  2. Инвестиционен проект за обект – „Фотоволтаична централа до 3 Мwр“.
Предишна Заповеди от търг ОПФ – 27.07.2022 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени