Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0201/24.02.2021г. за изработване  на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот- План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II10 за производствени и складови  дейности за селскостопанска продукция  по ПУП на с.Дряново, представляващ поземлен имот 23978.54.11 по КККР в землище с.Дряново, с цел  разделяне на два урегулирани поземлени имота, определяне на линии на застрояване за тях и променяне на отреждането на единия УПИ „За обслужване и съхранение на селскостопанска техника и ивентар“ и обособяване на вътрешен обслужващ път за транспортен достъп до двата урегулирани поземлени имота, съгласно приложената скица-предложение за изменение на ПУП.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени